Forside > Bestyrelse > Formandsord
Dansk Skakunion 2.hovedkreds/best/formandsord

Send en alm mail til Niels!

Niels Steen Larsen, Nørregade 26, 4600  Køge ( 5665 0201
 

 

Nedenfor er anført mine bemærkninger. De nyeste er anført øverst.
[+ Klik på overskrift og læs mere] 
[- Klik på overskrift og luk igen feltet]

30.10.2009: Afventer nye indlæg fra formanden: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetaur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Held og lykke i den kommende sæson! Niels Steen Larsen

01.09.2006: Start sæson 2006-2007: 

Den nye skaksæson står for døren, ja måske er den allerede startet rundt omkring.  [læs indlæg i pdf-format]

I løbet af kort tid skal vi have en ny holdturnering i gang. Jeg er sikker på, at der rundt om i øjeblikket tælles spillere sammen til holdene. Jeg vil håbe, at der kommer rigtig mange tilmeldinger. Men det er også mit indtryk, at det sidste år var vanskeligt for flere klubber at stille med fuldtallige hold. Enkelte klubber var endda nødt til at trække deres hold fra turneringen. Det finder jeg meget uheldigt ud fra et sportsligt synspunkt. Så derfor vil jeg også bede om, at man nøje overvejer, om man kan gennemføre turneringen uden alt for mange uregelmæssigheder.  

I forhold til sidste år skal man være opmærksom på, at vores delegeretmøde vedtog at A-rækken nu også skal rates. Principielt gælder de samme regler for spillere i M- og A-rækken som for spillere i enhver koordineret turnering. Samtidigt betyder det, at det bliver en lille smule dyrere at tilmelde et hold til A-rækken, da vi jo skal have dækket rating afgiften. 

På det sidste bestyrelsesmøde blev en ændring vedr. EMT-konkurrencen vedtaget. Vi går for sæsonen 2006/07 tilbage til det gamle system med præmier til de 3 bedst placerede spillere i hovedkredsen. Der tages således ikke længere hensyn til medlemskategorien. 1.-præmien er 1200 kr., 2.-præmien er 800 kr. og 3. præmien 500 kr.. EMT-konkurrencen omfatter alle EMT´er afsluttet inden 1. august 2007.

 Vi har i hovedkredsen sat et beløb af til støtte af særlige aktiviteter i klubberne. Man kan søge midler fra denne pulje. Der er ret vide rammer for, hvad der kan søges penge til. Men vi ser gerne, at der tale om aktiviteter, der øger medlemstallet, der skaber opmærksomhed i lokalsamfundet eller øger interessen for at spille skak.

 Fra denne sæson er kørselstilskuddet sat op. Hvis klubber i forbindelse med kørsel til holdkampe og evt. slutspilskampe i hovedkredsen har mere end 200 afstandskilometer, ydes et tilskud for den del, der overstiger 200 km. Tilskuddet udgør 5,00 kr. pr. afstandskilometer, hvis det drejer sig om 8-mandshold og 2,50 kr., hvis det drejer sig om 4-mandshold. Altså kører et 8-mands-hold i alt 250 km i en sæson, kan man få et tilskud på 50 x 5 kr. = 250 kr.

I den forbindelse skal vi også gøre opmærksom på et særligt tilskud til hold, der deltager i divisionsturneringen. Klubberne kan opnå et tilskud på 640 kr. pr. kamp, de deltager i vest for Storebælt.

Ansøgningsfristen til begge former for kørselstilskud er 15. juni 2007. 

Mit håb er – som så mange gange før – at vi alle vil opleve en god og fremgangsrig sæson, men fremgange kommer ikke af selv. Der skal arbejdes for dem. Nye initiativer, medlemspleje, andre måder at tænke skakliv i klubberne på, ungdomsarbejde, lederuddannelse – ja, det kan gøres på mage måder.  

Held og lykke i den kommende sæson! Niels Steen Larsen

13.12.2005: Støtte til juniorinstruktørordningen for 2006:   
Nu er det tid for at søge støtte til juniorinstruktørordningen for 2006.
Ligesom sidste år skal der ansøges gennem skakklubben på et særligt skema, som her er vedhæftet i Word-format. Skema skal underskrives af formand og instruktør.
I forhold til sidste år har hovedkredsen ingen ændringer i sine regler for tildelingen. Man kan orientere sig om disse regler på hovedkredsens hjemmeside under Junior info/Støtteordninger samt få ansøgningsskema.  Jeg vil dog gøre opmærksom på 2 forhold.
*For at komme i betragtning har hovedkredsbestyrelsen bestemt, at klubber med ”fortsætter-hold”, skal sørge for at mindst 8 elever er meldt ind i skakklubben. For nye klubber, der ikke var med i 2005, gælder reglen ikke.
*Som  noget nyt har hovedbestyrelsen i Dansk Skak Union bestemt, at alle, der beskæftiger sig med børn og unge i unionens regi, skal have en pletfri ”børneattest”. Det omfatter selvfølgelig også de mennesker, der beskæftiger sig med børn og unge under juniorinstruktørordningen. I 2006 er det således en forudsætning for at få sin ansøgning godkendt, at klubben har indhentet en sådan attest. Derfor er der en særlig rubrik i ansøgningsskemaet, hvor formanden skal attestere, at klubben har indhentet attesten, og at den er ”pletfri”.
For yderligere oplysninger vedr. børneattesten: [formular]  eller søg oplysninger under
www.politi.dk.
For mange klubber er dette givetvis nyt, for andre er det muligvis allerede en indarbejdet rutine. Uanset, hvordan man forholder sig til det, er det vigtigt, at vi lever op til de samme krav, som gælder andre steder i den sportsverden, som vi gerne vil være en del af.
Som anført på skemaet skal jeg have ansøgningen senest den 14. januar 2006.

09.12.2004: Støtte til juniorinstruktørordningen for 2005:   
Som noget nyt har hovedkredsbestyrelsen bestemt, at støtte skal søges gennem skakklubben på et særligt skema, som kan downloades her som pfd dokument. Tryk på ikon Pdf i blå menu linie ovenfor.
Om selve ordningen, som den administreres i 2. Hovedkreds, kan I læse mere på hovedkredsens hjemmeside www.2-hk.dk under Junior info/Støtteordninger.
Jeg skal beklage, at vi er lidt forsinkede med udsendelsen af denne mail på grund af arbejdspres (vi beskæftiger os faktisk også med andet end skak!!). Jeg vil derfor forlænge ansøgningsfristen til 10. jan. 2005, men stadigvæk således at ordningen gælder for lektioner fra 1. jan. 2005.
Klubber, der kommer i betragtning til juniorinstruktørordningen, vil modtage besked herom samt et mødeskema til afkrydsning af eleverne.  
Jeg vil ønske alle en glædelig jul og et godt nytår!
13.09.2004: Skaksæsonen 2004/05 står for døren.   
Jeg kan se, at man i en del klubber allerede har allerede fundet bræt og brikker frem, og at turneringen allerede er startet. Den nye sæson vil byde på en del ændringer i forhold til de sidste.
*Hovedkredsbestyrelsen har besluttet at ændre på betingelserne for afvikling af EMTkonkurrencen. I denne sæson vil de tre præmier alle være på 800 kr. Den ene præmie gives til den bedste seniorspiller, den anden præmie til den bedste pensionist og den 3. til den bedste ungdomsspiller (under 20 år).
*Juniorinstruktør-ordningen vil for 2005 blive ændret. Men generelt vil vi fortsat gerne yde støtte, men vil fremover stille krav om, at en del af ungdomsspillerne meldes ind i klubberne under DSU for at fortsat støtte kan opnås. Ligeledes skal støtte søges gennem klubberne ved formanden. Man kan læse mere om, de nye regler på hovedkredsens hjemmeside.
*Vores holdturnering er i øjeblikket i den fase, hvor vi modtager tilmeldinger fra klubberne. Hvordan det kommer til at se ud i de enkelte rækker, er det endnu for tidligt at sige noget om. Dertil har vi ikke modtaget nok tilmeldinger. Det virker faktisk, som om klubberne giver sig god tid i år. Men allerede ved sæsonafslutningen 2004 kunne vi se, at vi skulle foretage os noget specielt i år, idet vi skulle skaffe plads til et forholdsvist stærkt hold fra Greve. Bestyrelsen har besluttet, at Greves førstehold kan stille op i A-rækken. Hvis alle A-hold stiller op, er vi om nødvendigt indstillet på at udvide den ene A-række til 9 hold og lade den spille efter et særligt skema. I løbet af sommerferien har det meste af Nykøbing Sjællands mesterrækkehold meldt sig ud af klubben og ind i Tølløse. Tølløse vil herefter gerne stille op i mindst A-rækken. Hvordan rækkerne kommer til at se ud, afgøres først når vi har set den endelig tilmeldingsliste. I de to næste sæsoner kommer der til at foregå en del ændringer m.h.t. divisions turneringen. På det nyligt afholdte hovedbestyrelsesmøde blev det besluttet at 1.- division fremover skal hedde ”skakligaen”, de hidtidige 2.-divisioner bliver til 1.-division og 3.- divisionerne bliver ”forfremmet” til 2. division. Med starten af divisionssæsonen 2005/06 vil der kun være 4 2.-divisioner, og der vil være 10 hold i skakligaen. Divisionsturneringen skal således samlet reduceres med 6 hold, og det får betydning for oprykningen fra mesterrækkerne til 2.-division i 2005. Der vil finde et særligt oprykningsspil sted, hvor vinderne af de 9 mesterrækker og nr. 6 fra en af de 2 2.-divisioner (det bliver i 2005 nr. 6 fra 2. div. gr. 1) skal spille 5 matcher om 5 ledige pladser i de 4 nye 2. divisioner. Det er således ikke sikkert, at vores vinder af mesterrækken i denne sæson automatisk får plads i 2.-division næste år. Fra 2006 kommer vi ind i den nye turnus med oprykning, hvor vi i 2 år er sikret automatisk oprykning til divisionsturneringen. Det 3. år skal vi spille oprykningskamp med vinderen af 3. Hovedkreds` mesterrække. Det lyder alt sammen forfærdelig indviklet. Snart kommer det nye reglement ud, og så kan I jo selv studere det nærmere.
Der har i sommerens løb været en del problemer med at kontakte mig pr. mail. Indtil videre kan denne mailadresse benyttes:
Steen.Larsen4@skolekom.dk.
Med håbet om en god og fremgangsrig sæson
 
17.09.2003: Ny sæson 2003/2004:   
Ja, så skal vi i gang igen. Jeg kan se, at mange klubber allerede har fundet brikkerne frem. Det er mit håb, at vi vil opleve en fremgangsrig sæson på alle fronter – både på det skaklige og på det organisatoriske plan.
Det er ellers længe siden, at vi har haft fornøjelsen af at byde en ny skakklub velkommen i vores kreds. Men det skal vi heldigvis i år. Tirsdag d. 2. september starter Sydøstlollands Skakklub med Robin Jakobsen som formand. K
lubaften bliver tirsdag i Døllefjelde Musse Idrætsforenings klublokaler. Allerede nu har interessen for at spille i den nye klub været stor. Vi håber, at vi i fremtiden kommer til at høre meget til jer. Held og lykke med klubben! 
Det har ellers været en sommer, hvor der har været mulighed for at følge med i de mange stort anlagte skakturneringer, der har taget deres afsæt i DSU`s 100 års jubilæum. Jeg håber da, at man ude i klubberne har fået den oplevelse med. Ellers er der stadig nogle begivenheder, som skal løbe af stablen i den resterende del af året.
I hovedkredsen kommer der i år til at ske en del ændringer.
På vores delegeretmøde blev jo som bekendt vedtaget to beslutninger af vidtgående betydning for afviklingen af vores holdturnering. Der må ikke længere ryges i spillelokalet, mens holdkampene foregår. Vi har vedtaget, at B-rækkerne skal spille med 4 mands hold. Begge beslutninger har været meget omdiskuterede, og det er der ikke noget at sige til. Men de sidste par år har det ikke været nogen sportslig interessant afvikling, vi har haft af vores B-rækker med 8-mands-hold, hvor der har været alt for få deltagere. Noget måtte gøres, og derfor fremsatte bestyrelsen et forslag, der gjorde B-holdene mindre, og som samtidigt betød, at man kunne komme til at spille om op- og nedrykning mellem B- og C-rækkerne.
Jeg er godt klar over, at en så massiv ændring ikke vækker ubetinget glæde alle steder; men det er mit håb, at man uanset sin stemmeafgivning på hovedkredsens delegeretmøde, vil bakke op om den nye ordning. Så må se, om det bliver nødvendigt med en justering på baggrund af vores erfaringer i sæsonen 2003/2004. Den erfaring får man kun ved at spille med!
Rundt omkring i klubberne vil man nok også spørge, hvor Sidste Nyt bliver af. Den meget korte forklaring er, at bladet er bukket under for bladdøden. Det kommer ikke mere! Den lidt længere forklaring tager udgangspunkt i det faktum, at ikke særligt mange synes aktivt at støtte det med forskellige partier og artikler. Det har ligeledes været umuligt at skaffe en redaktør. Og så må vi se i øjnene, at tiden efterhånden er vokset fra Sidste Nyt med den hurtige og flotte nyhedsformidling, som finder sted på vores hjemmeside.
Endelig er der så det økonomiske perspektiv. Vi skulle på dette års budget spare penge, hvis vi efter amts-tilskuddenes bortfald, skulle undgå yderligere forhøjelse af hovedkredskontingentet. Vi håber, at yderligere forhøjelser kan undgås, men først må vi se, hvordan udviklingen for den igangværende sæson bliver.
På delegeretmødet vedtog vi også, at tilskud til ungdomsspilleres deltagelse i skaklejre kunne bortfalde. Til orientering kan meddeles, at hovedkredsbestyrelsen har vedtaget, at fjerne dette tilskud for 2003 og årene fremover.
Hovedkredsbestyrelsen har endvidere på sidste møde diskuteret det ønskelige i, at gennemføre EMT-konkurrencen på en ny og bedre måde fra næste sæsonstart. Vi vil i den forbindelse meget gerne modtage forslag og kommentarer til evt. ændringer.
Jeg skal afslutningsvis – endnu en gang - ønske alle klubber og deres spillere held og lykke i den nye sæson! 
 

08.12.2002: En præcision fra formanden  

Harry Dalsø har gjort mig opmærksom på, at min beskrivelse af hans deltagelse ved officielle møder i Bled under OL (2. afsnit i mit indlæg) kan misforstås og sætte ham i et dårligt lys.

Jeg mener, at der på trods af HB`s (og også min) beslutning, om, at Harry Dalsø skulle repræsentere DSU, senere er opstået uklarhed om, hvem der repræsenterede DSU i Bled.  

Men i det, der fra min side var tænkt, som en rimelig kort og neutral gennemgang af begivenhederne i Bled, var det ikke meningen, at der skulle sættes spørgsmålstegn ved Harry Dalsøs valg eller deltagelse i møderne. Hvis nogen har fået den opfattelse, beklager jeg. 

01.12.2002: Krise i dansk skak:   

Som det vel er de flest bekendt, indtraf der en hændelse i forbindelse med skak-OL i Bled. De to danske holdledere Lars H. Steffensen og Harry Dalsø – begge FU-medlemmer indblandet i en uheldig episode. Lars H. Steffensen faldt pludselig om på gulvet i spillelokalet. Han hævdede bagefter, at Harry Dalsø havde været årsag til faldet, som medførte, at han måtte til undersøgelse på hospitalet. Steffensen angav at være blevet overfaldet af Dalsø, hvorfor begge danskere blev afhørt af de slovenske myndigheder.

Dalsø har efterfølgende i stedet for Lars Steffensen repræsenteret DSU ved officielle møder. Det er der også en del kritik af. Hvem havde egentlig mandat til at repræsentere DSU til hvilke møder i Bled? Dalsø er endda blevet valgt ind i Excecutive Board i FIDE. Det hele har efterhånden fået mange forgreninger, som det vil føre for vidt at komme ind på her.

Men sagen kom selvfølgelig også aviser og TV for øre, og har udviklet sig ganske voldsomt. For tiden har pressen tilsyneladende mistet interessen for den; men det betyder ikke, at den har ligget stille. Fra at være et almindeligt kraftigt blæsevejr er vi efterhånden kommet op på noget der ligner en orkan, der har gjort, at Dansk Skak Union her op til jubilæumssæsonen ligger underdrejet. Vi bruger næsten al energi på at holde fartøjet flydende. 

Desværre er det nu os selv, der leverer energi til blæsevejret.

Der har ikke stået meget om sagen i vores egne nyhedskilder – her tænker jeg først og fremmest på www.dsu.dk (der kommer godt nok en udtalelse fra Ole Block i løbet af søndag d. 1.dec.). Se her presse meddelelsen af 1.dec. 2002.  Man har været henvist til forskellige hjemmesider rundt omkring i Skak-Danmark. Prøv f. eks. Nørresundbys hjemmeside mht. Bled-affæren. Eller Nordres for at få se, hvad der foregår i 6. HK for tiden.

Unionens ledelse har ønsket om at skabe ro om sagen og bruge tiden til noget mere konstruktivt, der har med skak at gøre.

Fra flere medlemmer af hovedbestyrelsen er de to FU-medlemmer blevet opfordret til at træde tilbage, da deres optræden i Bled ikke kunne accepteres. Det gjorde så først Lars Steffensen. Harry Dalsø ville derimod ikke træde tilbage, da han mente, at beskyldningerne mod ham var grundløse.

Det hører med til historien, at stemningen mellem Dalsø og det øvrige forretningsudvalg (og navnlig formanden Ole Block) havde været meget dårligt igennem længere tid – se evt. det kommende referat fra de 2 sidste HB-møder. FU valgte herefter at indkalde til et ekstraordinært delegeretmøde for at få valgt et nyt FU og få arbejdsro. Alle poster i FU blev sat på valg. Mødet blev indkaldt til afholdelse lørdag d. 14. december.

I mellemtiden er Harry Dalsø så trådt ud af FU. Han skal koncentrere sig om sin nye post i FIDE.

Samtidigt blev delegeretmødet den 14. december aflyst. Hovedbestyrelsen skulle så på sit møde d. 7. dec. konstituere to nye FU-medlemmer.

Her kunne det hele så være stoppet. I mellemtiden er kritikken af formand Ole Blocks håndtering af sagen og hans formandsarbejde i al almindelighed vokset. I et par jyske hovedkredse var skuffelsen over aflysningen så stor, at man gik i gang med at samle underskrifter, så det varslede delegeretmøde alligevel kunne afholdes. Det kræver ifølge lovene for DSU, at 10 % af unionens medlemmer står bag. Som det ser ud i dag, så har man fået samlet tilstrækkelig med underskrifter, så der kan indkaldes til ekstraordinært delegeretmøde – dog ikke d. 14. dec..

Dagsorden kommer så ikke til at dreje sig så meget om Bled-sagen; men om valg af et nyt forretningsudvalg og valg på formandsposten. I øjeblikket ligner Steen Juul Mortensen en seriøs modkandidat til Ole Block.

Men man kunne også tænke sig, at andre navne kom på banen. Skulle der lokalt være kandidater til de ledige poster, så er det altså nu man skal overveje sin stilling.

Lørdag d. 7. december er der hovedbestyrelsesmøde. Så vi har helt sikkert ikke hørt det sidste i denne sag. Jeg vil opfordre jer til at følge godt med. Men samtidigt ikke glemme, at spille skak. Det er trods alt det vigtigste.

01.11.2002: Nu starter holdturneringen:   
I den forbindelse vil jeg godt bede jer om at sende mig kopier af seværdige partier, som kan bringes i Sidste Nyt. Jeg vil godt i de næste numre have mere partistof. Det må meget gerne være med kommentarer, men det er ikke en forudsætning. Måske har I allerede lavet en udskrift til jeres eget klubblad. Den må man meget gerne maile til mig. Måske er der tale om et fotokopi af et parti. Det modtager jeg også gerne. Hvis I skulle falde over en stilling, der ville egne sig som forsidediagram, vil jeg også meget gerne have fat i den.
Hvis I har partier fra andre rækker, som jeres klub deltager i, skal de også være velkomne. Det samme gælder selvfølgelig for partier fra lokaler turneringer.
Deadline til næste nummer er 19. nov.2002
28.09.2002: Start af ny sæson 2002-2003:   
En ny sæson truer. Ikke et særligt optimistisk udsagn at byde velkommen til jubilæumssæsonen 2002/2003 med. Men sandheden er, at vi er meget hårdt pressede for tiden. Det drejer sig både om medlemmer, men også om økonomi.
Vores medlemstal ligger for tiden og roder rundt omkring de 700, og det er absolut utilfredsstillende. Man sporer en vis træthed og en manglende entusiasme i mange klubber, der før kunne markere sig med deres mange spillere. Ingen tvivl om, at det er svært at vende udviklingen. Det vil sikkert også tage lang tid. Men hvis man ikke snart gør noget, kunne jeg godt frygte for en del klubbers ve og vel.
I den seneste tid har vi set, at men godt kan skaffe sig medlemmer. Der er faktisk mange, der gerne vil spille. Her bliver jeg nødt til at gentage noget, jeg har skrevet de sidste mange år. Få dog gang i noget børneskak og juniorskak. De klubber, der har satset her, har fået valuta for indsatsen. Når vi ser på unges deltagelse bl. a. i vores JGP-serie, må vi erkende, at der efterhånden er mange engagerede og trofaste ungdomsspillere rundt omkring. Men der kunne sagtens være mange flere.
Jeg bliver mere og mere overbevist om, at det er børn og unge, vi skal fokusere på. At satse på arrangementer som f. eks. ”skakkens dag”, skak med store brikker på gader og torve samt uddeling af informationsmaterialer - ofte med tilskud af diverse vækstkontomidler, synes ikke at kaste noget særligt af sig. Fælles for disse arrangementer er, at de er rettet mod voksne mennesker, og de er svære at få til at spille skak. Måske skulle man kun bruge vækstkontomidler til at fremme børne- og junioraktiviteter!?
Mange forældre vil godt have, at deres børn spiller skak. Hvis bare det er en aktivitet, der er veltilrettelagt og forældrene oplever, at deres børn får nogle gode oplevelser, så kan vi få mange ”kunder” her. Og det er efterhånden ikke så svært at skaffe fornødent undervisningsmateriale og inspiration. Dansk Skak Union har en hel del, ligesom hovedkredsbestyrelsen vil være behjælpelig med gode råd og henvisninger. Der er efterhånden samlet mange erfaringer sammen, som man kan trække på.
Generelt kan man vel sige, at der i hovedkredsen er to måder at drive børneskak på: I DSU-regi og uden for DSU-regi. En del klubber har børne-afdelinger, hvor de unge mennesker er meldt ind i DSU som børnemedlemmer. Andre har børneafdelinger, hvor man ikke er medlem af noget som helst. I begge tilfælde får man ofte tilskud fra unionens juniorinstruktørmidler. For mig at se, må det rigtigste være, at klubberne melder deres børn ind i unionen. Det er der flere grunde til. Som formand ser jeg selvfølgelig, at vi styrker vores medlemstal, men jeg mener også, at vi skal bakke op om unionens og navnlig hovedkredsens politik på området. Det er min opfattelse, at får man tilskud fra f. eks. juniorinstruktørmidlerne, så bør man også sørge for, at børnene er medlem af den lokale skakklub. Med indførelsen af børnekontingentet var det meningen, at tilskynde klubberne til at få meldt børnene ind. Det har man hidtil ikke været særligt gode til.
I påsken lykkedes det at få forhindret børnekontingentets afskaffelse. Nu synes jeg, at vi skal vise, at vi mener noget med det ved at få meldt alle børnene ind. Alt andet er ikke troværdigt. Jeg er hvert fald ikke indstillet på at slås for børnekontingentet én gang til, hvis vi ikke bakker op om dette særlig medlemskab.

Økonomi:
I ly af sommerferien har de to store amter i 2. Hovedkreds, Vestsjælland og Storstrøm, som et led i deres spareplaner bebudet, at de fra starten af 2003 fjerner deres tilskud til 2. HK (og en række andre organisationer). Det betyder, at vi i forhold til vores oprindelige budget for næste år kommer til at mangle ca. 26000 kr.. Det er ganske mange penge. Lige her og nu står vi ikke og mangler pengene. Vi har en formue på ca. 100000 kr., som vi er indstillet på at sænke noget. Samtidigt vil vi søge at skære i udgifterne, hvor vi kan; men hvis vi vil opretholde vores aktivitetsniveau, skal der simpelthen flere penge i kassen. Hovedkredsbestyrelsen vil derfor stille forslag om kontingentforhøjelse på næste delegeretmøde.
Hovedkredsens kontingenter er for tiden: senior 44 kr., pensionist og junior 32 kr. og børn 12 kr.

Fra 1. juli 2003 foreslås flg. satser: senior 66 kr., pensionist og junior 48 kr. og børn 24 kr.
Kontingentforhøjelser er aldrig populære; men vi håber, at der er forståelse herfor ude i klubberne. Målt i forhold til så meget andet, må man sige, at det med et højere kontingent stadig er meget billigt at spille skak. Nu er klubberne varslet, så man kan tage højde for en kontingentstigning i sine budgetter for det kommende år.
På trods af disse lidt dystre ord, vil jeg ønske alle klubber i hovedkredsen en god og fremgangsrig sæson og håbe, at vi alle vil få mange gode stunder ved skakbrættet.

21.04.2002: Påskens møder i Greve:     
Påsken dannede som sædvanlig ramme om årets fornemste turnering i dansk skak nemlig DM. Mange spillere fra 2. HK var taget til Greve i 8. Hovedkreds for at søge lykken. Det blev ikke til noget Danmarksmesterskab til 2. HK, selvom Erling Mortensen gjorde sig ihærdige anstrengelser for at komme helt til tops. Desværre blev han overhalet af Sune Berg Hansen på målstregen, men sølvmedaljen er også flot! Tillykke! 
Men ellers er det nok et af de mesterskaber, der vil gå over i historien. Ikke så meget på grund af det sportslige.  
Stævnet virkede noget rodet. Det var ikke heldigt, at alle partier blev spillet i to store sale. Det gav megen uro.  
For en tilskuer virkede det, som om der også her var underbemanding på de mange funktioner, der skal være i orden for at afvikle et lydefrit DM. 
Hovedbestyrelsen træder altid sammen langfredag. På årets møde var der en række vigtige sager til debat. 
Divisionsturneringen var til debat. Den opmærksomme læser af Skakbladet har nok bemærket en række forslag, som turneringslederen har fremført.  
Den vigtigste ændring bliver rating af divisionsturneringen. Fremover bliver turneringen at sammenligne med en koordineret turnering, hvorfor dette reglement også kommer til at gælde for divisionen. 
Man kan altså få karantæne. Eller karantæne fra en EMT kan betyde udelukkelse fra divisionsturneringen.  
Selvom tilhængerne siger, at det er vores stærkeste turnering, og at lignende turneringer i udlandet rates, har jeg stemt imod, da jeg ikke har set nogen overbevisende opbakning fra de implicerede spillere til rating. Modstanderne har også hævdet, at man ikke kan rate individuelle præstationer i et holdspil, hvor andre hensyn end de personlige ofte kan være afgørende for en taktisk remis. 
En del praktiske problemer står stadig tilbage at skulle løses. Lad os nu se, hvordan det hele spænder af. 
Som en sidegevinst kan nævnes, at turneringen bliver røgfri, da den også ELO-rates. 
Endelig bliver runde 6 flyttet en uge, således at den fremover afvikles om søndagen i uge 9. Det kommer til at betyde, at vi nok også flytter 6. runde til afvikling i uge 10 (mesterrækken i uge 9). 
Delegeretmødet havde set med mine briller et vigtigt punkt på dagsordenen: Nemlig afskaffelse af børnekontingentet. 
Hvordan gik det så? Ja, den korte version er, at børnekontingentet blev bevaret. Ca. 2/3 af stemmerne var for at fortsætte med det særlig lave kontingent for børn under 14 år. 
Men inden vi kom så langt måtte vi igennem et sandt afstemningshelvede og en meget ophidset debat om procedure og regler for stemmeafgivning. Det viste sig, at der ud af de mange indlæg om børnekontingentet dukkede flere forslag op om kontingentforhøjelser. Nogle forslog, at hæve kontingentet med 10 kr. på alle kontingentgrupper, andre med 20 kr., og endelig foreslog et medlem endda, at alle medlemmer skulle betale 500 kr.. Det var noget, der gav forvirring, og som kunne sætte sindene i bevægelse. Der gik meget lang tid, inden vi kunne skride til afstemning. 4 skriftlige afstemninger måtte der til, før alle forslag var stemt ned. Så der bliver ikke kontingentforhøjelse i denne sæson. 
I sandhed et kaotisk delegeretmøde, der vil gå over i historien.  
Jeg synes ikke det er særlig smart, at men kan fremsætte forslag til kontingentfastsættelse på selve mødet. Det burde være sådan, at de skulle fremsættes på lige fod med alle andre forslag, der skal behandles på delegeretmødet. 
Hermed sikrer man sig også, at man kan nå at overskue deres økonomiske konsekvenser. Det vi var vidne til påskedag var useriøst. 
Når det er sagt, så må vi nok også erkende, at vi ikke kommer uden om kontingentforhøjelser i nær fremtid. Jeg vil ikke være fremmede for en forhøjelse i størrelsesorden 10-20 kr. Det vil kunne hjælpe ganske betragteligt på unionens økonomi. 
En anden ting, som jeg bede klubberne om at overveje ganske alvorligt er indmeldelse af børnemedlemmer i unionen. Vi har mange mulige medlemmer rundt om i hovedkredsen. Det er nu vi skal vise, at børnemedlemsskabet har sin berettigelse.  
07.02.2002: Hvor bliver medlemmerne af:    
På trods af, at vi kan tilbyde en god fritidsaktivitet, og at der i gennem flere sæsoner er udfoldet mange anstrengelser for at markedsføre skakken, må vi konstatere, at det ikke afspejler sig i unionens medlemstal. Hovedkredsens tal ser heller ikke opmuntrende ud. Det paradoksale er, at folks almindelige kendskab til skak synes at være pænt stor. Mange spiller privat eller via Internet. Mange børn spiller skak i skoler eller fritidsordninger. Fascinationen af spillet er altså stadig til stede. Men vores organiserede måde at spille skak på, hvor man også binder sig til en klub og en turnering, synes at ligge ”hobbyspilleren” fjern. I en tid præget af mange valgmuligheder, er det nok svært at fastholde folk gennem længere tid.
Helt sort behøver det nu ikke at være. Vi har set, at der kan vindes nye medlemmer på børnefronten. Her bør vi satse! Juniorinstruktørordningen er en modig satsning og en anden har været indførelsen af børnekontingentet. Desværre foreslås dette særligt lave kontingent nu afskaffet, fordi det ikke har kastet nok af sig. Børnekontingentet er godt nok, men vi har ikke været dygtige nok til at bruge det. Børnene vælter jo ikke ind bare fordi kontingentet er lavt. Vi har set, at det skal følges op af et målrettet arbejde.
Jeg synes, at vi skal fastholde børnekontingentet. Jeg tror, det alt andet lige giver flere børn i klubberne. Det betyder flere tilskudsberettigede klubmedlemmer, og det betyder også, at klubberne har flere penge til deres ungdomsarbejde.  Jeg synes, I skal møde op på påskens delegeretmøde og være med til at sikre børnekontingentet i tiden fremover.

23.09.2001: Ny sæson 2001-2002:   
En sæson med store udfordringer! Selvom vi alle sidste år har forsøgt at vende udviklingen, så kradser krisen stadig i dansk skak.
På landsplan nærmer vi os hastigt 7000 medlemmer (i nedadgående retning). I hovedkredsen skal vi være glade, hvis vi kan opretholde 750 medlemmer Denne udvikling ør det vanskeligt at opretholde det skakliv, som vi har kendt til i mange år. Vi kan allerede nu se, at for nogle kniber det med deltagelsen i holdturneringen, og i klubber ,som plejer at være meget aktive med mange medlemmer, er der ikke meget liv. 
Helt sort er det nu ikke. Der er i de sidste år gennemført initiativer i nogle klubber, som har vist at man kan vende udviklingen. Det har specielt været på børne – og juniorfronten, at der er sket noget. I hovedkredsen har vi godt tag i denne gruppe skakspillere. Vi har f. eks. Mange med i vores JGP -serie. Der er ingen tvivl om, at arbejdet på denne front kan betale sig, og der er  ingen tvivl om, at fremtidens DSU-medlemmer ligger her .Jeg kan kun opfordre til, at klubberne fortsætter og udbygger ungdomsarbejdet.
På det nyligt afholdte hovedbestyrelsesmøde i Fredericia var bl. a. DSU`s meget anstrengte økonomi et af hovedpunkterne. 
Med de faldende indtægter er det svært at få stablet et budget på benene, hvor vores sædvanlige aktiviteter tilgodeses. Hvordan får man budgettet til at hænge sammen? Man kan vælge at spare noget væk. Her tales meget om at se på vores informations aktiviteter, det vil i praksis betyde er et skakblad med færre udgivelser. Et flertal i HB har også vedtaget at indstille til delegeretmødet at børnekontingentet skal bortfalde. Det har ikke haft den ønskede effekt med flere børnemedlemmer, men kun betydet mistede indtægter. Jeg stemte imod. Jeg syntes det er meget kortsigtet. I 2.HK har det bestemt betydet flere børn i medlemsskaren. Endda meget interesserede børn. For mig at se drejer det sig om at overbevise flere klubber om, at deres skoleskakbørn skal meldes ind i klubben. .Jeg tror, børneskakken er den eneste vej frem for dansk skak. En anden vej ud af budgetkrisen er forhøjede kontingenter?! Man vedtog også at overføre en del af vækstkontoen til administration i hovedkredsene. Det betyder, at vi lokalt kan tilgodese klubber med en god ide til arrangementer, der kan give fremgang. Altså: Hvis I har en god plan, så send os en ansøgning! 
I den nye sæson vil vores hjemmeside blive en vigtig kilde til information om aktiviteterne i hovedkredsen. Jeg syntes at Jens Kurt Lundberg har fået fremstillet en meget flot side. Han fortjener al mulig ros og opbakning fra klubberne.
Sidste Nyt Bliver heller ikke det samme herefter. F.eks. vil vi ikke bringe enkeltresultaterne fra holdturneringen, kun kampresultaterne og stillingen. Resultat ark sendes ud efter hver runde, ligesom hjemmesiden bliver opdateret løbende under runden.
Der skulle gerne i Sidste Nyt blive mere plads til debat og referater med partier fra det lokale skakliv. 
Jeg håber, det må blive til mange gode timer ved skakbrætterne.
07.04.2001: Det var så næsten den sæson:   
Det var så næsten den sæson. Gik det så, som forventet? Vi må desværre stadigvæk konstatere, at det er svært at få flere medlemmer i klubberne. Vort medlemstal ser ikke for lovende ud. Vi har sat til. Specielt har vi haft tilbagegang på børnesiden. Paradoksalt, når man tænker på, hvor stort et stykke arbejde, der ydes her. Vi kan også se , at der har været færre børn med i JGP-serien. Alligevel ser det ud til, at vi efterhånden har fået en pæn stor gruppe unge spillere, der begynder  at sætte deres præg på klublivet rundt omkring. Det ser godt ud. Der er derfor grund til at give vore skakinstruktører et stort skulderklap. Uden deres indsats tror jeg, det ville se slemt ud.
Holdturneringen er færdig. Vintervejret har grebet forstyrrende ind i afviklingen af et par runder, men alligevel er det lykkedes for holdturneringslederen og klubberne meget hurtigt at komme på omgangshøjde igen! 
I år blev det desværre ikke til noget Danmarksmesterskab til SK 1934 Nyk. F. Det havde vi jo efterhånden vænnet os til. Til gengæld kan vi så glæde os over, at vi fik to oprykkere til 3. division og kun en nedrykker til mesterrækken.
Påsken står for døren og dermed er det tid til DM. I år finder stævnet som bekendt sted i Nyborg. Desværre ser det ikke ud til , at dette års DM kommer helt op på de sidste års deltagerantal. I underkanten af 300 deltagere er ikke imponerende. Ligeledes ser landsholdsklassen noget neddroslet ud. Kun to stormestre spiller med. Fra vores hovedkreds deltager Erling Mortensen og debutanten Kim Pilgaard i landsholdsklassen. Kim har længe banket på til kampen helt i toppen af dansk skak, og nu skal det være! Det bliver spændende at følge.   
12.02.2001: 2.hovedkreds og etablering af hjemmeside:   
2. Hovedkreds arbejder for tiden på at oprette en hjemmeside.
På denne side vil navnlig resultater fra holdturneringen have stor prioritet. For at disse skal blive kendt så hurtigt som muligt er det vigtigt, at vi får kendskab til kampresultatet.
Vi har derfor lavet en aftale med Jens Kurt Lundberg, Tornved Skakklub om, at han modtager kampresultaterne og sætter dem ind på Tornveds side, hvor han har oprettet resultatskemaer.
Man kan således i første omgang følge stillingerne på Tornveds side.
Derfor bør alle klubber, der har adgang til e-mail sende kampresultatet senest dagen efter kampen til jelu@mobilixnet.dk
Man skal selvfølgelig stadig sende holdkort med enkeltresultater til Svend Dyberg Larsen.
Jeg håber, vi alle vil få glæde af denne ordning, indtil vi får oprettet vores hjemmeside  

© 2001-2013 Dansk Skak Union. 2.hovedkreds. Redaktør Jan Ambirk.
Siden er sidst indlæst: 26. november 2014 18:05